+34 668 875 177
patineskola@berabera.com

Cursos

Más que una escuela de patinaje / Irristaketa eskola baino gehiago

PatinEskola. Cursos temporada 2020-2021

Todos los cursos

No olvides leer nuestras Normas y Advertencias generales.

COVID-19 delakoari dagozkion segurtasun-neurriak

(Ohar hauek berriro irakur ditzakezu webgune honetako «Arau eta Ohar orokorrak» atalean)

Medidas de seguridad relativas a la COVID-19

(Puedes volver a leer estas advertencias dentro del apartado «Normas y Advertencias generales» de esta web)

PatinEskolako jarduerak garatzeko, segurtasun neurri hauek hartuko dira, oro har: Neurri horiek zertxobait aldatzen ahalko dira, kirol esparru bakoitzak ezartzen dituen protokoloen arabera.

Segurtasun neurri horiek aldatu egin daitezke osasun egoeraren bilakaeraren arabera.

Para el desarrollo de las actividades de PatinEskola se tomarán, con carácter general, las siguientes medidas de seguridad. Estas medidas podrán variar ligeramente en función de los protocolos que establezca cada recinto deportivo.

Estas medidas de seguridad podrán estar sujetas a cambios en función de la evolución de la situación sanitaria.

Taldeen tamaina

Talde txikiak mantenduko dira, eskura dagoen pista eremuaren arabera.

Tamaño de los grupos

Se mantendrán los grupos reducidos en función del espacio de pista disponible.

Tenperatura-hartunea

Jarduerara sartu aurretik, parte-hartzaile guztiei tenperatura hartuko zaie aretoaren sarreran.

Toma de temperatura

Se tomará la temperatura a todos los participantes a la entrada del recinto antes de acceder a la actividad.

Maskara

Parte-hartzaile bakoitzak bere maskara eraman beharko du, jarduera egiten den bitartean izan ezik. Garrantzitsua da, batez ere haurren kasuan, maskarak ondo identifikatuta egotea, nahasteak saihesteko.

Mascarilla

Cada participante deberá acudir provisto de su propia mascarilla que deberá llevar en todo momento excepto durante el desarrollo de la actividad. Es importante que, sobre todo en caso de los niños, las mascarillas estén bien identificadas para evitar confusiones.

Materiala

Ikasle bakoitza bere materialaren erantzule izango da: patinak, kaskoa eta babesak. Gainerako kirol materiala PatinEskolako monitoreek jarriko dute.

Haurren kasuan, jarduera gelditu egin ohi da ura edateko. Edateko, parte-hartzaile bakoitzak bere edalontzia edo kantinplora ekarri beharko du eta behar bezala identifikatuta eduki.

Material

Cada cursillista será responsable de su propio material: Patines, casco y protecciones. El resto del material deportivo a utilizar será proporcionado por los monitores de PatinEskola.

En el caso de los niños, es habitual hacer una parada en la actividad para beber agua. Para poder beber, cada participante deberá traer su propio vaso o cantimplora y tenerlos correctamente identificados

Erantzukizuneko jarrera

Ikastaroetako ikasleek eta beren tutoreek erantzukizunez jokatu beharko dute arau hauen jarraipenean, eta ez dira eritasunaren sintomaekin etorriko.

Actuación responsable

Los cursillistas y sus tutores deberán actuar con responsabilidad en el seguimiento de estas normas y no acudir con síntomas de la enfermedad.

Osakidetzaren protokoloak

Parte-hartzaile edo monitoreren bat kutsatuta egon daitekeela susmatzen bada, Osakidetzak edo osasun arloko agintariek gaixotasunaren hedapena detektatu eta kontrolatzeko ezartzen dituzten protokoloei jarraituko zaie. Kasu horietan, jardueran parte hartzen dutenen datuak emango zaizkie osasun arloko agintariei, hala eskatuz gero.

Protocolos Osakidetza

En caso de sospecha de que algún participante o monitor pueda estar contagiado, se seguirán los protocolos que marque Osakidetza o las autoridades sanitarias para la detección y control de la propagación de la enfermedad. En tales casos, se facilitarán a las autoridades sanitarias, si así son requeridos, los datos de los participantes en la actividad.

Kalte-ordainak

Kontuan hartu behar da, segurtasun-neurri guztiak hartu arren, ez dagoela arriskurik gabeko egoerarik. Parte-hartzaile bakoitzak bere erantzukizuna hartuko du, balizko kutsatze baten aurrean, eta ezin izango dio inolako kalte-ordainik eskatu PatinEskolari, kuotaren zati proportzionala itzultzea izan ezik eta ikastaroa bertan behera uzten den kasuan soilik.

Indemnizaciones

Es importante tener en cuenta que, pese a todas las medidas de seguridad, no existe riesgo cero. Cada participante asume su responsabilidad ante un eventual contagio no pudiendo reclamar indemnización alguna a PatinEskola, salvo la devolución de la parte proporcional de la cuota y solamente en caso de suspensión del curso.